กิจกรรมคณะ

มกราคม 9, 2023

9 มกราคม 2566 วันคล้ายวันสถาปนาคณะการจัดการการท่องเที่ยวปีที่ 11 ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2

พฤศจิกายน 1, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านการประเมินเบื้องต้น หน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สาขาการเดินทาง (Travel Services)

พฤษภาคม 24, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณาจารย์ นักศึกษา จากคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า

มกราคม 24, 2022

การบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่ชุมชนของโครงการ Thailand Village Academy

มกราคม 11, 2022

พิธีลงนามความร่วมมือระดับคณะกับ School of Tourism and Culture Industry

พฤศจิกายน 8, 2021

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “เกษตรอินทรีย์”

ตุลาคม 19, 2021

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา “ร่วมกันวาด … ภาพอนาคตภูเก็ต”

ตุลาคม 15, 2021

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน”

กรกฎาคม 29, 2021

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2564

กรกฎาคม 7, 2021

Smart technology and innovation in Tourism and Hospitality Industry