กิจกรรมคณะ

พฤษภาคม 2, 2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ร่วมกับ คุณสมศักดิ์ บุญคำ หรือคุณไผ ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท Local Alike

พฤษภาคม 1, 2024

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงค์ พานักศึกษา English Program ภาคปกติ เข้าเยี่ยมชมโรงแรม Crowne Plaza BANGKOK Lumpini Park ในรายวิชา ทท 7202 การพัฒนาทุนมนุษย์สําหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

เมษายน 27, 2024

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในงานประชุมวิชาการ 3rd International Conference on Artificial Intelligence, Internet and Digital Economy (ICAID 2024)

เมษายน 26, 2024

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะการจัดการการท่องเที่ยวนิด้า เข้าศึกษาดูงานระบบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เมษายน 25, 2024

ขอเรียนเชิญรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยี 3S กับการท่องเที่ยววิถีใหม่” และ “วิ่งไป…เที่ยวไป…มิติใหม่การจัดการท่องเที่ยวชุมชน”

เมษายน 19, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำประเทศไทย จัดงานประชุมประจำปี 2567

เมษายน 19, 2024

ขอเรียนเชิญฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ การยกระดับอุตสาหกรรมมวยไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ONE Thailand

เมษายน 4, 2024

ขอเรียนเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ธุรกิจประกวดนางงาม: จากผลประโยชน์การเมืองสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว

มีนาคม 18, 2024

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็นวิทยากรบรรยายภาคภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาจีน

กันยายน 13, 2023

กิจกรรมการเรียนรู้ล่าสุดของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ในรายวิชา ทท6002 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการภายใต้พลวัตโลก โดย รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช