GSTM EDITOR

มีนาคม 4, 2023

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง International Webinar ในหัวข้อ “HEATH WELL-BEING AND DISCIPLINE FOR ACADEMIC WORK LIFE BALANCE”

ตุลาคม 31, 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

ตุลาคม 11, 2022

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

กรกฎาคม 4, 2022

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) คณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่ 23 ภาคที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

กรกฎาคม 1, 2022

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ 23 ภาคที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

มิถุนายน 28, 2022

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”

พฤษภาคม 27, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร. พัทรียา หลักเพ็ชร หรือ อาจารย์เชอร์รี่ นำทีมลงพื้นที่

พฤษภาคม 24, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณาจารย์ นักศึกษา จากคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า

พฤษภาคม 6, 2022

ขอแสดงความยินดีกับคุณวีดาส สุภัค นุนาบี นักศึกษาทุน ประเภทที่ 1 ของคณะการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

พฤษภาคม 6, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 23 (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

พฤษภาคม 2, 2022

ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

เมษายน 7, 2022

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการประดับชาติและระดับนานาชาติประจำปี 2565