GSTM EDITOR

มีนาคม 27, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSTM NIDA) ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ (บทความ/กรณีศึกษา) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

มีนาคม 26, 2024

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่ตลาดมูลค่าสูง จาก อพท.

มีนาคม 19, 2024

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา ปริญญาโทนานาชาติ Integrated Tourism and Hospitality Management ภาคปกติ คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้าโดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดขาย ช่วยบำรุง

มีนาคม 18, 2024

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็นวิทยากรบรรยายภาคภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาจีน

มีนาคม 7, 2024

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมทรายแมวจากผักตบชวาด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG”

กุมภาพันธ์ 28, 2024

ขอเชิญผู้บริหารหน่วยงาน ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมหลักสูตรการสร้างความเข้าใจต่ออนาคตเพื่อความยั่งยืนของการเติบโตในภาคการท่องเที่ยว (Future Tourism Insight for Sustaining Growth)

กุมภาพันธ์ 22, 2024

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ รุ่น 18 ภาค 1 ปี 2567 ครั้งที่ 2

กุมภาพันธ์ 14, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่า ภาคปกติ รุ่นที่ 22 นายณัฐพล อ่องเพชร นักศึกษาทุน 2

มกราคม 26, 2024

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “How to create U Brand loyalty through sustainable practices”

มกราคม 24, 2024

“การบูรณาการซอฟต์ พาวเวอร์ไทยสู่การออกแบบชุดการแสดงคุณค่าสูง” ภายใต้แผนงานการยกระดับทุนวัฒนธรรมไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย : กรณีศึกษาเมืองพัทยา

ธันวาคม 20, 2023

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาการคาดการณ์อนาคตการศึกษาทางเลือก “การศึกษาทางเลือกในอนาคต”

ธันวาคม 15, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะทำงานมาตรฐานอาชีพบุคลากรด้านการบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรม จากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)