GSTM EDITOR

กันยายน 8, 2023

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในงานประชุมวิชาการ The 3rd ICoHOTH Conference

สิงหาคม 24, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ในพิธีรับรางวัลนักศึกษาดีเด่น

สิงหาคม 20, 2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัย และบริการวิชาการ ที่ได้รับรางวัล Top Paper Awards (National Paper) จากบทความเรื่อง Towards Tourists’ Perspective: Creative Tourism and its Main Characteristics

สิงหาคม 12, 2023

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน เข้าเยี่ยมคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เพื่อหารือความร่วมมือเชิงวิชาการในการเรียน การสอน และการทำวิจัยร่วมกัน ระหว่าง 2 สถาบัน

สิงหาคม 11, 2023

คณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023

สิงหาคม 1, 2023

คณาจารย์คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เข้ารับมอบใบรับรองสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) ประจำปี 2566

กรกฎาคม 28, 2023

‘นิด้า’ จับมือ Yunus Center, Dhaka ลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์ ‘NIDA Yunus Center’

มิถุนายน 8, 2023

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ BCG Model in the GastroTech Tourism Eco-System for Sustainable Development

มิถุนายน 1, 2023

ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะการจัดการการท่องเที่ยวนิด้า เป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะ ทักษะและองค์ความรู้ด้านการวางแผน และการจัดการการท่องเที่ยวมรดกโลกอยุธยา

พฤษภาคม 26, 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีประจำปี พ.ศ. 2566

พฤษภาคม 19, 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร และบริการวิชาการ และคณะทำงานร่วมมือกับสำนักงานเขตประเวศ และชุมชนย่านคลองประเวศบุรีรมย์ เพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์เขตประเวศและลงพื้นที่สำรวจฐานทรัพยากรชุมชน เพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยว

พฤษภาคม 14, 2023

ขอเชิญร่วมรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคธุรกิจต่อรัฐบาล “ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและการบริการอย่างไรให้มั่นคงและยั่งยืน”