GSTM EDITOR

พฤศจิกายน 17, 2021

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ University Innovation Fellow ประจำปี 2021 จาก Standford University

พฤศจิกายน 8, 2021

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “เกษตรอินทรีย์”

ตุลาคม 19, 2021

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา “ร่วมกันวาด … ภาพอนาคตภูเก็ต”

ตุลาคม 15, 2021

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน”

กันยายน 30, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1/2564

มิถุนายน 7, 2021

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน Ransomware

เมษายน 30, 2021

Innovative Tourism Project Pitching 2021

เมษายน 6, 2021

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมษายน 1, 2021

นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

มีนาคม 31, 2021

เปลี่ยนระบบ E-Thesis เป็น I-Thesis จะมีผลกระทบอะไรหรือป่าวนะ?