คณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023