การประชุมวิชาการ

เมษายน 30, 2024

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาวิชาการและกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ Topic on “Revisiting the Contemporary Case Study Research Practice”

มีนาคม 28, 2024

ขอเรียนเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในรายวิชา ทท 8005 การศึกษาตามแนวแนะ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

มีนาคม 27, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSTM NIDA) ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ (บทความ/กรณีศึกษา) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

มีนาคม 26, 2024

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่ตลาดมูลค่าสูง จาก อพท.

มีนาคม 18, 2024

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็นวิทยากรบรรยายภาคภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาจีน