รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็นวิทยากรบรรยายภาคภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาจีน