หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติปริญญาแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบใบแสดงผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้วย)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีชื่อ – ชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)
 7. หนังสือรับรองผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (Letter of Recommendation) จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
 8. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารดังนี้
 9. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อยื่นคำร้องขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา
 10. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่
  Educational Service Division, National Institute of Development Administration
  118 Serithai Road, Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
  Facsimile : (662) 377-7477
หมายเหตุ เอกสารผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบข้อเขียนหรืออย่างช้าที่สุดภายใน ๖ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและอาจทำให้หมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ English Program

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติปริญญาแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบใบแสดงผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้วย)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครต่างชาติ) จำนวน 1 ฉบับ
 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีชื่อ – ชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)
 7. ผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 8. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารดังนี้
 9. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อยื่นคำร้องขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา
 10. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าวโดยตรงที่ Educational Service Division, National Institute of Development Administration,
  118 Serithai Road, Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
  Facsimile : (662) 377-7477
หมายเหตุ เอกสารผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันสอบข้อเขียนหรืออย่างช้าที่สุดภายใน ๖ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและอาจทำให้หมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัคร (Download ได้ที่ )
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาปริญญาบัตรปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ และปริญญาโท จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบแจ้งคะแนน (Transcript) ปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ และปริญญาโท จำนวน 1 ฉบับ
 6. หนังสือรับรองผู้สมัคร จำนวน 3 ฉบับ (Download ได้ที่ )
 7. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรณี ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา
 8. ข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มของสถาบัน (Download ได้ที่ )
 9. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 10. หนังสือรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 11. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถาบันการศึกษาส่งหนังสือรับรอง โดยตรงที่ Educational Service Division, National Institute of Development Administration 118 Serithai Road, Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
ทั้งนี้ : เอกสารตามข้อ 5.9 และ 5.10 สถาบันอนุโลมให้ส่งได้ถึงวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้น จะถือว่าเอกสารการขึ้นทะเบียนไม่ครบถ้วน และอาจหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

ช่องทางการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง

ศูนย์กรุงเทพมหานคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานได้ที่ คณะการจัดการการท่องเที่ยว อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 หรือกองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

ศูนย์ภูเก็ต
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อาคารรัษฎา ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

สมัครทาง http://entrance.nida.ac.th/ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1: เข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th
ขั้นที่ 2: เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ) หรือ ลงทะเบียนเข้าใช้งาน (กรณีสมัครใหม่)
ขั้นที่ 3: เลือกคณะ / ระดับการศึกษา / ประเภทการสมัครสอบ
ขั้นที่ 4: เลือกหลักสูตร / สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
ขั้นที่ 5: กรอกข้อมูลผู้สมัคร
ขั้นที่ 6: ยืนยันการสมัคร
ขั้นที่ 7: พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
ขั้นที่ 8: ชำระเงินค่าสมัครภายในวันสุดท้ายของการสมัคร
ขั้นที่ 9: ส่งหลักฐานการสมัครในระบบ (Attached File) หรือ Email: applynida@hotmail.com

กำหนดการรับสมัคร

ปริญญาโท ภาคปกติ (เรียนวันธรรมดา)รุ่นที่ 23เปิดรับตลอดปีการศึกษา
ปริญญาโท ภาคปกติ English Program (เรียนวันธรรมดา)รุ่นที่ 7กำลังดำเนินการจัดทำประกาศรับสมัคร
ปริญญาโท ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)รุ่นที่ 23 รอบที่ 2บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2565
ปริญญาโท ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ศูนย์ภูเก็ตรุ่นที่ 14บัดนี้ - 28 มิถุนายน 2565
ปริญญาเอกรุ่นที่ 15 รอบที่ 4 บัดนี้ - 24 มิถุนายน 2565

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

ปริญญาโท ภาคปกติ

นางวัณวิสาภัค สิทธิไชยากุล
02-727-3672
wanvis.k@nida.ac.th

ปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

นางอุมาวรรณ เอี่ยมสะอาด
02-727-3689
umawan.iam@gmail.com

ปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต

นายอภิชัย ชูสิน
094-859-8905
apichai648@hotmail.com

ปริญญาเอก

นางสาวณฐรัชต์ ตันติวสิฐพล
02-727-3725
rakchanokh@hotmail.com