GSTM EDITOR

พฤษภาคม 6, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 23 (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

พฤษภาคม 2, 2022

ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

เมษายน 7, 2022

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการประดับชาติและระดับนานาชาติประจำปี 2565

เมษายน 4, 2022

ประชาสัมพันธ์การขึ้นสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

เมษายน 2, 2022

บัณฑิตพันธ์ุใหม่: นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เมษายน 1, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เข้ารับรางวัล NIDA Quality Award

มีนาคม 31, 2022

เอกสารการเผยแพร่ การสอบปากเปล่า หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มีนาคม 30, 2022

ประชาสัมพันธ์การขึ้นสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จ.นครปฐม” หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะการจัดการการท่องเที่ยว

มีนาคม 25, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ กรณีทุนการศึกษา และกรณีประสบการณ์ทำงาน รุ่นที่ 24
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 2)

มีนาคม 18, 2022

คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยวนิด้า เข้าร่วมการรับมอบโปรแกรม WPS Office ณ ห้อง Co-Learning Space ชั้น 3 อาคารราชพฤกษ์

มีนาคม 17, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ที่ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน Certified Event Designers

มีนาคม 16, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู