GSTM EDITOR

กันยายน 14, 2023

ทีมผู้บริหารคณะการจัดการการท่องเที่ยวนิด้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุน ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับนักศึกษา และเข้าพบปะผู้บริหารสถาบันปัญญาภิวัฒน์เพื่อหารือความร่วมมือร่วมกัน

กันยายน 13, 2023

ทีมผู้บริหารคณะการจัดการการท่องเที่ยว เข้าพบคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งและพูดคุยถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยร่วมกันทีมผู้บริหารคณะการจัดการการท่องเที่ยว

กันยายน 13, 2023

กิจกรรมการเรียนรู้ล่าสุดของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ในรายวิชา ทท6002 การจัดการการท่องเที่ยวและบริการภายใต้พลวัตโลก โดย รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

กันยายน 8, 2023

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในงานประชุมวิชาการ The 3rd ICoHOTH Conference

กันยายน 5, 2023

กิจกรรมประมูลของรักของหวงที่ทุกท่านรอคอย GSTM Fundraising 2023

กันยายน 5, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ในพิธีรับรางวัลนักศึกษาดีเด่น

กันยายน 1, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยว (GSTM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พร้อมเปิดให้บริการ “หน่วยประเมินบุคลากรและหน่วยอบรมด้านการท่องเที่ยว”

กันยายน 1, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิษย์เก่าคณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่ 5 ศูนย์ภูเก็ต เนื่องในโอกาสได้รับโล่เกียรติคุณ บุคคลทรงคุณธรรมแห่งปี สาขาผู้บริหารธรรมาภิบาลดีเด่น จัดโดยมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566

สิงหาคม 20, 2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัย และบริการวิชาการ ที่ได้รับรางวัล Top Paper Awards (National Paper) จากบทความเรื่อง Towards Tourists’ Perspective: Creative Tourism and its Main Characteristics

สิงหาคม 12, 2023

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน เข้าเยี่ยมคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เพื่อหารือความร่วมมือเชิงวิชาการในการเรียน การสอน และการทำวิจัยร่วมกัน ระหว่าง 2 สถาบัน

สิงหาคม 11, 2023

คณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023

สิงหาคม 1, 2023

คณาจารย์คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เข้ารับมอบใบรับรองสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) ประจำปี 2566