GSTM EDITOR

มีนาคม 30, 2022

ประชาสัมพันธ์การขึ้นสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จ.นครปฐม” หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะการจัดการการท่องเที่ยว

มีนาคม 25, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ กรณีทุนการศึกษา และกรณีประสบการณ์ทำงาน รุ่นที่ 24
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 2)

มีนาคม 15, 2022

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก ของคณะฯ ที่ได้รับรางวัล “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 ทางด้านบริการวิชาการ”