GSTM EDITOR

มีนาคม 31, 2022

เอกสารการเผยแพร่ การสอบปากเปล่า หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มีนาคม 30, 2022

ประชาสัมพันธ์การขึ้นสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จ.นครปฐม” หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะการจัดการการท่องเที่ยว

มีนาคม 25, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ กรณีทุนการศึกษา และกรณีประสบการณ์ทำงาน รุ่นที่ 24
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 2)

มีนาคม 18, 2022

คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยวนิด้า เข้าร่วมการรับมอบโปรแกรม WPS Office ณ ห้อง Co-Learning Space ชั้น 3 อาคารราชพฤกษ์

มีนาคม 17, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ที่ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน Certified Event Designers

มีนาคม 16, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู

มีนาคม 16, 2022

รางวัล NIDA Quality Award ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีนาคม 16, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะการจัดการการท่องเที่ยว ศูนย์ภูเก็ต รุ่นที่ 13

มีนาคม 15, 2022

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก ของคณะฯ ที่ได้รับรางวัล “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 ทางด้านบริการวิชาการ”

มีนาคม 5, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช (อ.เมย์) ที่ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Innovative Teaching Scholars

มีนาคม 4, 2022

ประกาศเจตนารมณ์ – เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบาย No Gift Policy

กุมภาพันธ์ 21, 2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 15

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก […]