ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ BCG Model in the GastroTech Tourism Eco-System for Sustainable Development