GSTM EDITOR

กรกฎาคม 28, 2023

‘นิด้า’ จับมือ Yunus Center, Dhaka ลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์ ‘NIDA Yunus Center’

มิถุนายน 8, 2023

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ BCG Model in the GastroTech Tourism Eco-System for Sustainable Development

มิถุนายน 1, 2023

ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะการจัดการการท่องเที่ยวนิด้า เป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะ ทักษะและองค์ความรู้ด้านการวางแผน และการจัดการการท่องเที่ยวมรดกโลกอยุธยา

พฤษภาคม 26, 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีประจำปี พ.ศ. 2566

พฤษภาคม 19, 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร และบริการวิชาการ และคณะทำงานร่วมมือกับสำนักงานเขตประเวศ และชุมชนย่านคลองประเวศบุรีรมย์ เพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์เขตประเวศและลงพื้นที่สำรวจฐานทรัพยากรชุมชน เพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยว

พฤษภาคม 14, 2023

ขอเชิญร่วมรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคธุรกิจต่อรัฐบาล “ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและการบริการอย่างไรให้มั่นคงและยั่งยืน”

พฤษภาคม 7, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2565 จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมษายน 30, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.หอการค้าไทย และ PATA Thailand Chapter จัดกิจกรรมเชิญตัวแทนพรรคการเมือง นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายด้านการท่องเที่ยว

เมษายน 29, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็นเจ้าภาพจัดประชุม Annual General Meeting 2023 ของ PATA Thailand Chapter

มีนาคม 4, 2023

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง International Webinar ในหัวข้อ “HEATH WELL-BEING AND DISCIPLINE FOR ACADEMIC WORK LIFE BALANCE”

ตุลาคม 31, 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

ตุลาคม 11, 2022

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ