ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะการจัดการการท่องเที่ยวนิด้า เป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะ ทักษะและองค์ความรู้ด้านการวางแผน และการจัดการการท่องเที่ยวมรดกโลกอยุธยา