คณาจารย์คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เข้ารับมอบใบรับรองสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) ประจำปี 2566