ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัย และบริการวิชาการ ที่ได้รับรางวัล Top Paper Awards (National Paper) จากบทความเรื่อง Towards Tourists’ Perspective: Creative Tourism and its Main Characteristics