ประกาศคณะ/สถาบัน

มิถุนายน 29, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 4 และประเภททุน

เมษายน 25, 2022

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ 23 ภาคที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เมษายน 20, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการ บัณฑิตพันธุ์ใหม่: นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

มีนาคม 16, 2022

รางวัล NIDA Quality Award ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีนาคม 4, 2022

ประกาศเจตนารมณ์ – เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบาย No Gift Policy

กุมภาพันธ์ 16, 2022

ประกาศตารางการสอบปากเปล่า นักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

ธันวาคม 8, 2021

ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อเป็นผู้สมัครดำรงตำแหน่ง คณบดี

กันยายน 30, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 1/2564