ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.เอก รุ่น 14

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.เอก รุ่น 14

  • กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2564 และรายงานตัวเพื่อสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 2/2 ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิเข้าศึกษา ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ทาง http://tour.nida.ac.th/