รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม —> ประกาศรับสมัคร ป.เอก รอบ 1 ปี 64

📢เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอปรับการรับสมัครเข้าศึกษาด้วยตนเอง เป็นการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์