การบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่ชุมชนของโครงการ Thailand Village Academy