กิจกรรมลงพื้นที่ พัฒนาโครงงานการออกแบบกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ด้วยแนวคิดธุรกิจคู่สังคม (CSV) กรณีศึกษาธนาคารออมสินแห่งประเทศไทย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Final Group Project การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว BCG และการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ชุมชนคอยรุตดิน