กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา ปริญญาโทนานาชาติ Integrated Tourism and Hospitality Management ภาคปกติ คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้าโดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดขาย ช่วยบำรุง