ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก ของคณะฯ ที่ได้รับรางวัล “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 ทางด้านบริการวิชาการ”