ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ ในโอกาสได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน” และ นายโสมนัส สุกัญญา “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น” วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง