คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยวนิด้า เข้าร่วมการรับมอบโปรแกรม WPS Office ณ ห้อง Co-Learning Space ชั้น 3 อาคารราชพฤกษ์