คณะการจัดการการท่องเที่ยว (GSTM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พร้อมเปิดให้บริการ “หน่วยประเมินบุคลากรและหน่วยอบรมด้านการท่องเที่ยว”