คณะการจัดการการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ กรณีทุนการศึกษา และกรณีประสบการณ์ทำงาน รุ่นที่ 24
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 2)