คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านการประเมินเบื้องต้น หน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สาขาการเดินทาง (Travel Services)