คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับ “ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล” ศิษย์เก่าป.เอก ท่องเที่ยวนิด้า ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2566