คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์ สุวรรณกูล (อาจารย์อาร์ม) เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม