ประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม รุ่นที่ 21