ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ รุ่น 18 ภาค 1 ปี 2567 ครั้งที่ 2