ประกาศเจตนารมณ์ – เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบาย No Gift Policy