ประชาสัมพันธ์การขึ้นสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จ.นครปฐม” หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะการจัดการการท่องเที่ยว