ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ติดปีกธุรกิจฝ่าวิกฤตสู่ยุค Next normal”