ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ร่วมกับ คุณสมศักดิ์ บุญคำ หรือคุณไผ ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท Local Alike