พิธีลงนามความร่วมมือระดับคณะกับ School of Tourism and Culture Industry