รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในงานประชุมวิชาการ 3rd International Conference on Artificial Intelligence, Internet and Digital Economy (ICAID 2024)