รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงค์ อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว มอบของที่ระลึกแด่ Prof.Dr.Cihan Cobanoglu จาก University of South Florida, USA