รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงค์ Ann Ashton อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็น Keynote Speaker ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมีหัวข้อใหญ่คือ ‘INTEGRATING AI, SPIRITUALITY, HEALTH CARE & MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE WELL-BEING 2023’ หัวข้อ ‘Spiritual Retreat Tourism through Yoga Experience’