รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงค์ พานักศึกษา English Program ภาคปกติ เข้าเยี่ยมชมโรงแรม Crowne Plaza BANGKOK Lumpini Park ในรายวิชา ทท 7202 การพัฒนาทุนมนุษย์สําหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ