รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยวนิด้า ที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สาขาผู้มีความโดดเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2565 จากสมาคมนิสิตเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์