ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ใน “ระดับดี” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)