ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก ดร.ชยพจน์ ลีอนันต์ ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา