พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเรียนรู้ : องค์ความรู้ทางการท่องเที่ยวล้ำค่ากับระบบ Tourism E-Courseware Database (TED)
สีเหลือง สีครีม สีน้ำตาล สีแดง สีดำ โฆษณา ประกาศ รับสมัครงาน (1)
เครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยทั่วไประเทศกว่า 11 มหาวทิยาลัย 16 นักวิจัยและวิทยากรผู้มีความสามารถหลากหลาย
 

เครือข่ายทีมวิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ละม้ายจีน

 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี
ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุพรรณี
ปลัดศรีช่วย

 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ดร.ลัดดาวัลย์ เจียรวิทยกิจ

วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง

ดร.ชยพจน์ ลีอนันต์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา

ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง

ดร.พงษพันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ดร.ธารนี นวัสนธี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 

อาจารย์สุขุม คงดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคสุวรรณภูมิ
ศูนย์หันตรา 

อาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง

อาจารย์พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์บุณวัทน์ ศรีขวัญ

นักวิจัยและวิทยากรอิสระ

อาจารย์ธง คำเกิด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี