ขอเชิญร่วมรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคธุรกิจต่อรัฐบาล “ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและการบริการอย่างไรให้มั่นคงและยั่งยืน”