ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร

อาจารย์ประจำ | Faculty Member

การศึกษา

  • Ph.D. in Hospitality Industry Administration, Maejo University, Thailand
  • M.B.A. in Business Administration, Payap University, Thailand
  • B.Ed. In Measurement and Evaluation of Education, Prince of Songkla University, Thailand

ช่องทางการติดต่อ

: ที่อยู่: คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
: 02-727-3675
: kassara.s@nida.ac.th หรือ kassara70@gmail.com
: facebook.com/kassara.sukpatch
: Google Scholar: Kassara Sukpatch