ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง

คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว | Dean of Graduate School of Tourism Management

การศึกษา

  • Ph.D. in Integrated Tourism Management, National Institute of Development Administration, Thailand
  • M.B.A. Prince of Songkla University, Thailand
  • B.A. in Education (French), Prince of Songkla University, Thailand

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • การจัดการการท่องเที่ยวเรือสำราญและเรือยอชท์
  • การจัดการท่าเรือ
  • มัคคุเทศก์
  • การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
  • การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
  • การสื่อความหมายการท่องเที่ยว

ช่องทางการติดต่อ

: คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
: 02-727-3218
: paithoon.mon@nida.ac.th หรือ mpaithoon@hotmail.com
: facebook.com/tou.phuket
: Google Scholar: Paithoon Monpanthong