ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

อาจารย์ประจำ | Faculty Member

การศึกษา

 • Ph.D. in International Development, Nagoya University, Japan (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
 • Master of Economics, Chulalongkorn University, Thailand
 • Bachelor of Economics, Chulalongkorn University, Thailand

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Strategic Management
 • Strategic Thinking
 • Strategic Foresight
 • Strategic Planning
 • Entrepreneurship
 • Business Model
 • Future Study
 • Sustainable Development

ช่องทางการติดต่อ

: คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
: 02-727-3334
: rugphong.v@nida.ac.th
: facebook.com/rugphong.vongsaroj.7
: Rugphong Vongsaroj
: Google Scholar: Rugphong Vongsaroj