ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา | Associate Dean for Academic and Student Affairs

ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค | Master of Management Program Director (Weekend Program - Phuket Campus)

การศึกษา

  • DBA in Management, University of South Australia, Australia
  • M.B.A. in Management and Organization Behavior, Northrop University, United States of America
  • B.Sc. In Computer Science, Heidelberg College, United States of America

ช่องทางการติดต่อ

: คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
: 02-727-3685
: sangkae.p@nida.ac.th หรือ sangkae@gmail.com
: facebook.com/sangkae.punyasiri
: Assistant Professor Dr.Sangkae Punyasiri
: Google Scholar: Sangkae Punyasiri