ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร

รองคณบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และบริการวิชาการ | Associate Dean for Planning, Research, and Academic Service

ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ | Master of Management Program Director (Special Program)

การศึกษา

  • Doctor of Hotel and Tourism Management, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
  • D.U. in International Tourism and Hospitality Management, University of Perpignan via Domitia, France
  • M.B.A. in Hotel and Tourism Management, Silpakorn University International College, Thailand
  • B.A. in Hotel Studies, Kasetsart University, Thailand

ช่องทางการติดต่อ

: คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
: 02-727-3680
: worarak.suc@nida.ac.th
: facebook.com/worarak.sucher.1
: Google Scholar: Worarak Sucher