รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ

การศึกษา

 • Ph.D. in Tourism Management Bournemouth University, England
 • M.Sc. (Distinction) in Tourism and Hospitality Management, Bournemouth University, England
 • B.A. in Tourism and Hospitality Management, Mahidol University International College, Thailand

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 • Tourism Impacts Assessment
 • Tourism and Hospitality Management
 • Sustainable Tourism Development
 • Pro-poor tourism
 • Community-Based Tourism
 • Social Enterprise
 • Responsible Tourism
 • Sufficiency Economy Philosophy
 • Event Management
 • Value Proposition
 • Tourism Marketing Communications
 • Tourism Strategic Branding

ช่องทางการติดต่อ

: คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
: 02-727-3681
: kanokkarn.k@nida.ac.th
: Google Scholar: Kanokkarn Kaewnuch